co je to ADR?

Dohoda ADR je Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord europeén au transport international des marchandises par route) přijatá v Ženevě 30.září 1957.

Česká republika přijala dohodu s účinností od 1.ledna 1993. Úplné znění dohody bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 65/2003 (ještě jako Československá socialistická republika).


Dohoda ADR upřesňuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici. Pozor na to, že přeprava je přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem k dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy ve vozidlech, cisternách nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním podmínkám před, během a po přemístění. Dohoda ADR se vztahuje nejen na dopravce, ale též na odesílatele a příjemce nebezpečných věcí.