akreditované školení řidičů ADR

školení dle 8.2.2 ADR

Naše společnost je pověřená ke školení řidičů ADR (8.2 ADR). Školení nabízíme v rámci našich veřejných kurzů: Praha, Zlín, Litvínov, Jihlava, Liberec, Kostelec nad Orlicí, Olomouc. V případě většího počtu můžeme školení řidičů realizovat přímo u Vás ve firmě.

V souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě, která stanovuje správní poplatek za vydání osvědčení o školení řidiče ADR ve výši 200,- Kč, budeme tento poplatek od 1.8.2022 připočítávat k ceně školení řidičů ADR (kolky na školení zajistíme my, řidiči si je na školení nemusí zajišťovat).

Akreditované školení řidičů ADR je poskytováno na základě pověření dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Školení serozlišuje dle typu přepravy (přeprava nebezpečných věcí v kusech, ve volně loženém stavu a v cisternách) a dle zatřídění nebezpečných věcí:

Druhy kurzů jsou následující:

I. základní kurz pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový kurz pro cisternová vozidla (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 přepravované v cisternách
 • pro výbušné látky a předměty třídy 1
 • pro radioaktivní látky třídy 7 přeprava v kusech

IV. obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení dopravních jednotek a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech podle ADR;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci třídy 1 (výbušné látky a předměty) nebo nebezpečné věci třídy 7 (radioaktivní látky), musí v obou případech absolvovat další minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti osvědčení o školení řidičů ADR, musí řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz k prodloužení platnosti osvědčení.


Platba za školení je možná v hotovosti první den školení (řidič obdrží daňový doklad a následně je možné zaslat fakturu), kartou (řidič obdrží daňový doklad a následně je možné zaslat fakturu), fakturou před školení. Klientům bezpečnostního poradce ADR fakturu zasíláme po ukončení školení.

Ceny platné od 3.10.2022

Veřejná cena školení řidičů ADR (bez DPH)

 • 5 785,- Kč za základní kurz (pro přepravu v kusech)
 • 3 802,- Kč za obnovu základního kurzu v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 2 479,- Kč za specializační kurz pro cisternová vozidla
 • 1 322,- Kč za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech
 • 6 364,- Kč za obnovu základního kurzu a cisteren v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 4 380,- Kč za specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 nebo 7

Ceny pro klienty bezpečnostního poradce ADR (bez DPH)

 • 4 339,- Kč za základní kurz (pro přepravu v kusech)
 • 2 851,- Kč za obnovu základního kurzu v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 1 860,- Kč za specializační kurz pro cisternová vozidla
 • 992,- Kč za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech
 • 4 769,- Kč za obnovu základního kurzu a cisteren v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 3 281,- Kč za specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 nebo 7

Příklady výpočtu ceny za školení:
základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

5 785,- Kč + 2 479,- Kč + 1 322,- Kč = 9 586,- Kč bez DPH.

cena pro klienty bezpečnostního poradce ADR na základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

4 339,- Kč + 1 860,- Kč + 992,- Kč = 7 191,- Kč bez DPH.

Slevy:

Stálí klienti mají individuální slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu.

Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 3 přihlášení řidiči: sleva 10%
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15%

Pokud řidič u zkoušky neuspěje, musí vykonat opakovanou zkoušku. Tato opakovaná zkouška není nijak zpoplatněna, a to ani v případě, pokud si řidič bude chtít zopakovat celý kurz (např. v rozsahu od pátku do neděle).

Od 1.7.2020 je v platnosti nový zkušební řád. Řidiči na nová školení a na obnovy školení mohou neúspěšnou zkoušku opakovat pouze jednou (první zkouška po školení, následně druhá opakovaná zkouška). Pokud řidič neuspěje při opakované zkoušce, musí absolvovat celé školení na základní kurz a případné specializace znovu.